Luyện nghe tiếng Anh cơ bản

Test: 1860

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản có hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 26 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Cơ Bản. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is the friend feeling after hearing this news from Mike?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Person A works and watches TV all day. What is he starting to think about?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What word is used to describe the weather?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the theme of this discussion?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What did she end up buying for her boyfriend?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

In this dialog, what can money do for someone?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is Sam depressed?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

If they get bored at the mall, what will they do?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is Joanne doing?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What does Jack think is more exciting between starting school or work?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is this dialog occurring?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What topic are they talking about?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is Michael going?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What do they plan on doing before the movie?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is he going to solve the problem with his car?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What advice is the friend giving?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is Stacy so tired these days?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why doesn't Jackie look so well?


Câu hỏi 19

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the friend doing about the situation?


Câu hỏi 20

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

When do they plan on watching the movie?


Câu hỏi 21

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What are they going to do to celebrate?


Câu hỏi 22

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is one draw back mentioned from having too much money?


Câu hỏi 23

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is the conversation taking place?


Câu hỏi 24

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why did his friend cause this problem?


Câu hỏi 25

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How did he feel about the interview?


Câu hỏi 26

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the bad news in this dialog?