Luyện nghe tiếng Anh cơ bản

Test: 1743

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản có hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 26 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Cơ Bản. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

When do they plan on watching the movie?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is the person so angry?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the theme of this discussion?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How long has it been since these two last saw each other?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the best description about Jack's attitude toward work?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is Joanne doing?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What event makes them both get excited?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What topic are they talking about?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What sporting activity was suggested for exercise?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Who will Mike call with this good news later?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why was Sarah limping?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

For $120, how often will they meet?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is Sam depressed?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Person A works and watches TV all day. What is he starting to think about?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How did one student get an A- grade but all his scores were lower than that?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is Jack so angry?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

There are several topics in this short discussion, what is the main topic?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What time do they plan on meeting?


Câu hỏi 19

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What do Jane and her husband do in the evenings?


Câu hỏi 20

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is Jane enjoying married life?


Câu hỏi 21

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Who is Jack angry at?


Câu hỏi 22

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Choose one type of movie this person dislikes?


Câu hỏi 23

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does one person not get excited from skiing?


Câu hỏi 24

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How often does Scott go to the gym?

Câu hỏi 25

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is the friend feeling after hearing this news from Mike?


Câu hỏi 26

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What does limping mean?