Luyện nghe tiếng Anh cơ bản

Test: 1593

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản có hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 26 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Cơ Bản. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What did he do earlier that caused soreness in his legs?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What time of day is this dialog taking place?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What do they plan on drinking?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why do they plan on going out tonight?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How many hours is one person recommending to sleep?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where do they plan on going?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why was Sarah limping?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Choose one type of movie this person dislikes?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What topic are they talking about?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is Mike so happy?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What do they plan on doing tonight?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How long does he lift weights for?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the topic of discussion?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is Stacy so tired these days?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the bad news in this dialog?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What was mentioned in the weather report?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is Tina going to do for her scared friend?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is this conversation taking place?


Câu hỏi 19

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is the conversation taking place?


Câu hỏi 20

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What has Sam been doing for the last several days?


Câu hỏi 21

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the friend doing about the situation?


Câu hỏi 22

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does this person not like horror movies?


Câu hỏi 23

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is the friend feeling after hearing this news from Mike?


Câu hỏi 24

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What word did he use to describe his favorite class?


Câu hỏi 25

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What type of movie did they end up choosing?


Câu hỏi 26

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

If they get bored at the mall, what will they do?