Nghe tiếng Anh trung cấp

Test: 1722

Luyện nghe tiếng Anh Trung Cấp có hơn 260 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 22 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Trung Cấp. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How much weight did Julie lose so far?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

In this dialog, what does the class English 201 concentrate on?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does Jack like this girl?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why will he spend most of his time studying the civil war?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is this conversation taking place?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is that person in the hospital?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What final recommendation did his friend give him?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What happens when the light weight person has more than 3 drinks?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is Jack going to ask Martha?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does the lady want to find out the gender?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does Sarah look so terrible?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the favorite thing this person likes to do?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What are the two guys talking about?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How much does it cost to play?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What does Steve have to do later today?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

When does he start work?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

 What month or season do you think it is in this dialog?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is one girl reluctant to go on a diet?


Câu hỏi 19

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How does Jack know she doesn't have a boyfriend?


Câu hỏi 20

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where are they going now?


Câu hỏi 21

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What was the reaction of one person seeing his friend?


Câu hỏi 22

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What was the cause of death?