Nghe tiếng Anh trung cấp

Test: 1592

Luyện nghe tiếng Anh Trung Cấp có hơn 260 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 22 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Trung Cấp. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the guy complaining about?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does the professor accept more students than the class allows?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What time frame did the friend mention for the pain?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What kind of watch are they talking about?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How much was the watch?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What were the complications mentioned during birth?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What was the reaction of one person seeing his friend?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What other term was used that is similar to being too emotional ?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why did Nicole drop out of school?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is that person in the hospital?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What sport are they talking about?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the exciting news?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is the person not going to buy the second item?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What happens when the light weight person has more than 3 drinks?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the gender of the baby?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How long did the relationship last?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Who is in the hospital?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

When are they going to meet?


Câu hỏi 19

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is Jack going to ask Martha?


Câu hỏi 20

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why did Jessica go to Japan?


Câu hỏi 21

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What was the cause for his GPA to go down so much?


Câu hỏi 22

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How long has it been since they have seen each other?