Nghe tiếng Anh trung cấp

Test: 1866

Luyện nghe tiếng Anh Trung Cấp có hơn 260 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 22 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Trung Cấp. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is this conversation taking place?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the meaning of "chicken" in this dialog?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What will the weather be like tomorrow?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does the other friend NOT have this same problem?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why did the student get a lower grade in English 201 versus English 101?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How many months has Julie been on a diet?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What time frame did the friend mention for the pain?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What class was mentioned where the student received a 1.7?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is he feeling about starting work?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Mike forgot to register for classes. What is the consequence of missing your registration day?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What happens when the light weight person has more than 3 drinks?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is he asking a friend for a cigarette?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is the person not going to buy the second item?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What are the two items they are looking at?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is the favorite thing this person likes to do?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

After the conversation, what will the guy do?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What school subject are they talking about?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is one person able to drink so much without spending much money?


Câu hỏi 19

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How does Jack know she doesn't have a boyfriend?


Câu hỏi 20

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What are the two guys talking about?


Câu hỏi 21

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why did Jessica go to Japan?


Câu hỏi 22

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Does Julie think Barbara should try this?