Nghe tiếng Anh nâng cao

Test: 1612

Luyện nghe tiếng Anh Nâng Cao có hơn 220 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 18 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Nâng Cao. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is one thing they have in common besides knowing Stacy?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What statement is true?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Before being invited to a party on Saturday, what did he plan on doing?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where did he get a job?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How much is the person asking for rent?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

From the dialog, what indicates that they will be good roommates?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What recommendation did the friend give Sarah?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is Jane trying to do in this conversation?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What feeling are they talking about?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How long have they been dating?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What causes stress the most for this person?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is Ontario?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is one thing they have in common?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is Martha taking this?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is this conversation leading to?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What subject and how many pages does one student have to write?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What was the cause of death?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

When will Jared go to the hospital?