Nghe tiếng Anh nâng cao

Test: 1804

Luyện nghe tiếng Anh Nâng Cao có hơn 220 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 18 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Nâng Cao. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why are these people planning a trip to Cancun?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why did they break up?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What time frame did the friend mention for the pain?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Who else is in the hospital right now?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What did his friend tell him to think about?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How do they both know Stacy?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why did they decide on Cancun over the Caribbean?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What do many people tend to do when the weather is always bad?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How is Martha taking this?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is one thing they have in common besides knowing Stacy?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

From this dialog which statement is true?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is John's friend going to the registration building?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Who is in the hospital?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What things did he stop worrying about after getting a job?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

When do they plan on meeting?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why are they going to meet on Saturday?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What final recommendation did his friend give him?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where does the friend want to go for her honeymoon?