Nghe tiếng Anh nâng cao

Test: 1912

Luyện nghe tiếng Anh Nâng Cao có hơn 220 câu hỏi trắc nghiệm được update liên tục và hiển thị ngẫu nhiên trong số 18 câu hỏi trong bài kiểm tra luyện nghe tiếng Anh Nâng Cao. Những câu hỏi và trả lời sẽ được hiện thị theo trình tự ngẫu nhiên để tạo tư duy Logic của bạn trong phần triểm tra, không giới hạn thời gian trong qua trình làm bài. Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra sẽ có đáp án hoặc giải thích đáp án trong từng bài kiểm tra.


Câu hỏi 1

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

When did the break up occur?


Câu hỏi 2

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What university are they currently at?


Câu hỏi 3

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Mike is someone they both know. What is Mike doing now?


Câu hỏi 4

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where is Ontario?


Câu hỏi 5

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does Jack like this girl?


Câu hỏi 6

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What final recommendation did his friend give him?


Câu hỏi 7

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What two states are the guys from?


Câu hỏi 8

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

How do they both know Stacy?


Câu hỏi 9

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What do many people tend to do when the weather is always bad?


Câu hỏi 10

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why is Jack so tired?


Câu hỏi 11

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Where are they going now?


Câu hỏi 12

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

When do they plan on meeting?


Câu hỏi 13

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why are they going to meet on Saturday?


Câu hỏi 14

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why does Jack smoke?


Câu hỏi 15

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Who is in the hospital?


Câu hỏi 16

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

Why did they decide on Cancun over the Caribbean?


Câu hỏi 17

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What did his friend tell him to think about?


Câu hỏi 18

Hãy nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi:

What is one thing they have in common besides knowing Stacy?