Trang chủ Bổ sung phương thức mới cho tùy chỉnh phân trang trong Laravel